成语 | 寓言 | 谜语 | 歇后语 | 谚语 | 顺口溜 | 饶口令 | 三句半 | 三字经 | 百家姓 | 名人名言 | 对联 | 脑筋急转弯 | 周公解梦 | 星座/生肖/塔罗牌 | 繁体字转换器
如果觉得本栏目不错,请不要忘记收藏哦

百家姓

Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng
Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng
Zhū Qin Yoú Xǔ Hé Lǚ Shi Zhāng
Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng
Qī Xiè Zōu Yù Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
Yún Sū Pān Gě Xī Fàn Péng Láng
Lǔ Wéi Chāng Mǎ Miáo Fèng Huā Fāng
Yú Rén Yuán Liǔ Fēng Bào Shǐ Táng
Fèi(Bì) Lián Cén Xuē Léi Hè Ní Tāng
Téng Yīn Luó Bì Hǎo Wū ān Cháng
Lè(Yuè) Yú Shí Fù Pí Biàn Qí Kāng
Wǔ Yú Yuán Bǔ Gù Mèng Píng Huáng
Hé Mù Xiāo Yǐn Yáo Shào Zhàn Wāng
Qí Máo Yǔ Dí Mǐ Bèi Míng Zāng
Jì Fú Chéng Dài Tán Sòng Máo Páng
Xióng Jǐ Shū Qū Xiàng Zhù Dǒng Liáng
Dù Ruǎn Lán Mǐn Xí Jì Má Qiáng
Jiǎ Lù Lóu Wēi Jiāng Tóng Yán Guō
Méi Shèng Lín Diāo Zhōng Xú Qiū Luò
Gāo Xià Cài Tián Fán Hú Líng Huò
Yú Wàn Zhī Kē Zǎn Guǎn Lú Mò
Jīng Fáng Qiú Miào Gān Xiè Yīng Zōng
Dīng Xuān Féi Dèng Yù Shàn Háng Hóng
Bāo Zhū Zuǒ Shí Cuī Jí Niǔ Gōng
Chéng Jī Xíng Huá Péi Lù Róng Wēng
Xún Yáng Yū Huì Zhēn Qū Jiā Fēng
Ruì Yì Chǔ Jìn Jí Bǐng Mí Sōng
羿
Jǐng Duàn Fù Wū Wū Jiāo Bā Gōng
Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ Chē Hóu Fú Péng
Quán Xī Bān Yǎng Qiū Zhòng Yī Gōng
Nìng Qiú Luán Bào Gān Tǒu Lì Róng
Zǔ Wǔ Fú Liú Jǐng Zhān Shù Lóng
Yè Xìng Sī Sháo Gào Lí Jì Bó
Yìn Sù Bái Huái Pú Tái Cóng è
宿 怀
Suǒ Xián Jí Lài Zhuó Lìn Tù Méng
Chí Qiáo Yīn Yù Xū Nài Cāng Shuāng
Wén Shēn Dǎng Zhái Tán Gòng Láo Páng
Jī Shēn Fú Dǔ Rǎn Zǎi Lì Yōng
Xì Qú Sāng Guì Pú Niú Shòu Tōng
寿
Biān Hù Yān Jì Jiá Pǔ Shàng Nóng
Wēn Bié Zhuāng Yàn Chái Qú Yán Chōng
Mù Lián Rú Xí Huàn ài Yú Róng
Xiàng Gǔ Yì Shèn Gē Liào Yǔ Zhōng
Jì Jū Héng Bù Dū Gěng Mǎn Hóng
Kuāng Guó Wén Kòu Guǎng Lù Quē Dōng
广
ōu Shū Wò Lì Yù Yuè Kuí Lóng
Shī Gǒng Shè Niè Cháo Gōu áo Róng
Lěng Zī Xīn Kàn Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
Zēng Wú Shā Niè Yǎng Jū Xū Féng
Cháo Guān Kuǎi Xiāng Zhā Hòu Jīng Hóng
Yóu Zhú Quán Lù Gě(Gài) Yì Huán Gōng
Mòqí Sīmǎ Shàngguān ōuyáng
万俟 司马 上官 欧阳
Xiàhóu Zhūgě Wénrén Dōngfāng
夏侯 诸葛 闻人 东方
Hèlián Huángfǔ Yùchí Gōngyáng
赫连 皇甫 尉迟 公羊
Tántái Gōngyě Zōngzhèng Púyáng
澹台 公冶 宗政 濮阳
Chúnyú Chányú Tàishū Shēntú
淳于 单于 太叔 申屠
Gōngsūn Zhòngsūn Xuānyuán Línghú
公孙 仲孙 轩辕 令狐
Zhōnglí Yǔwén Zhǎngsūn Mùróng
钟离 宇文 长孙 慕容
Xiānyú Lǘqiū Sītú Sīkōng
鲜于 闾丘 司徒 司空
Qíguān Sīkòu Zhǎng Dū Zǐchē
丌官 司寇 子车
Zhuānsūn Duānmù Wūmǎ Gōngxī
颛孙 端木 巫马 公西
Qīdiāo Yuèzhèng Rǎng sì Gōngliáng
漆雕 乐正 壤驷 公良
Tuòbá Jāgǔ Zǎifǔ Gǔliáng
拓跋 夹谷 宰父 谷梁
Jìn Chǔ Yán Fǎ Rú Yān Tú Qīn
Duàngān Bǎilǐ Dōngguō Nánmén
段干 百里 东郭 南门
Hūyán Guī Hǎi Yángshé Wēishēng
呼延 羊舌 微生
Yuè Shuài Gōu Kòng Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
Liángqiū Zuǒqiū Dōngmén Xīmén
梁丘 左丘 东门 西门
Shāng Móu Shé Nài(Mǐ) Bó Shǎng Nángōng
南宫
Mò Hǎ Qiáo Dá Nián ài Yáng Tóng
Dìwǔ Yán Fú 《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
第五 《百家姓》终

百家姓排名2021版

王,李,张,刘,陈,杨,黄,吴,赵,周,
徐,孙,马,朱,胡,林,郭,何,高,罗,
郑,梁,谢,宋,唐,许,邓,冯,韩,曹,
曾,彭,萧,蔡,潘,田,董,袁,于,余,
叶,蒋,杜,苏,魏,程,吕,丁,沈,任,
姚,卢,傅,钟,姜,崔,谭,廖,范,汪,
陆,金,石,戴,贾,韦,夏,邱,方,侯,
邹,熊,孟,秦,白,江,阎,薛,尹,段,
雷,黎,史,龙,陶,贺,顾,毛,郝,龚,
邵,万,钱,严,赖,覃,洪,武,莫,孔。

百家姓小知识:

百家姓

  《百家姓》是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到504个,其中单姓444个,复姓60个。

  《百家姓》的次序不是按姓氏人口实际排列。“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越塘地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱俶正妃孙氏以及南唐国王李氏成为百家姓前四位。

  《百家姓》采用四言体例,句句押韵,虽然它的内容没有文理,但读来顺口,易学好记,与《三字经》《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物,《百家姓》很具实用性,熟悉它,于古于今都是有裨益的。《百家姓》是中国独有的文化现象,流传至今,影响极深:它所辑录的几个姓氏,体现了中国人对宗脉与血缘的强烈认同感。

  姓氏文化,或谱牒文化,是中国文化的重要组成部分。中国人是世界上“寻根意识”最重的族群。《百家姓》在历史的衍化中,为人们寻找宗脉源流,建立血亲意义上的归属感,帮助人们认识传统的血亲情结,提供了重要的文本依据。它是中国人认识自我与家族来龙去脉不可缺少的文化文献基础蓝本。2009年,《百家姓》被中国世界纪录协会收录为中国最早的姓氏书。

相关经典
唐诗三百首 宋词三百首 三字经 弟子规
百家姓 千字文 增广贤文 歇后语大全
中国历史朝代 心经 大悲咒 金刚经

如果觉得本栏目不错,请不要忘记收藏哦
百家姓 © 诗词鉴赏